โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
* ข้อมูลที่ต้องกรอก
ใบสมัครงาน
ตำแหน่ง *
เงินเดือนที่ต้องการ บาท

รายละเอียดส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ ชาย       หญิง อายุ
วัน เดือน ปี เกิด วันที่    เดือน    ปี 
ที่อยู่ *
โทรศัพท์* อีเมล์
ประสบการณ์การทำงาน
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน
โทรศัพท์
ความสัมพันธ์ บิดา/มารดา พี่น้อง/ญาติ อื่นๆ

การศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด เกรดเฉลี่ย
สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ชื่อสถาบัน

ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดีมาก
ภาษาอื่นๆ    พอใช้ ดี ดีมาก
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีด อังกฤษ คำ/นาที    ไทย คำ/นาที
อื่นๆ
  
© 2000-2008 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
rsb_career@rsbattery.com